Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko informatyk.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: informatyk.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  • wykształcenie: wyższe - kierunek informatyka, teleinformatyka lub pokrewne, średnie kierunkowe- informatyka i trzyletni staż pracy na podobnym stanowisku,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieposzlakowana opinia,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  • prawo jazdy kategorii B,
  • posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery,
  • doświadczenie i umiejętności administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
  • znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko informatyk Nr oferty: OG.2110.1.2022” w terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. do godz. 13:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dn. 12 stycznia 2022 r. wraz z załącznikami. (format pliku: PDF, rozmiar: 147 kB)